Klachten

Openingstijden
  • Ma – Za 09:00 – 18:00
    Donderdag 09:00 – 21:00
Contact

Heeft u een klacht over ons?

U heeft een klacht over uw behandelaar. Wat nu?

Een goede relatie tussen u en uw behandelaar is belangrijk. Het kan voorkomen dat u minder blij bent met onze behandelingen, u bent mogelijk ontevreden of het resultaat is niet wat u ervan verwacht .  Hieronder leggen wij de procedure uit om uw ongenoegen kenbaar te maken.

Er samen uitkomen

Een controle afspraak dient ertoe om het resultaat van een behandeling(en) te evalueren. In dit gesprek kunt u eventuele klachten met de behandelaar bespreken. In veel gevallen kan dit gesprek heel verhelderend zijn voor beide partijen en kan de behandelaar in samen spraak naar een passende oplossing zoeken. Geef bij het aanvragen van zo een gesprek aan dat u een klacht wilt bespreken met uw arts en dat u daar wat meer tijd voor wilt reserveren.

Het kan voorkomen dat u en de kliniek er niet uitkomt of u wenst niet in gesprek te gaan met een medewerker/directie van de kliniek. In voorkomend geval is het mogelijk om zonder tussenkomst van de Amstelzijde Kliniek direct in contact te komen met een externe en onafhankelijke klachten- en geschillenfunctionaris, in dit geval DOKh. Deze procedure, inclusief de contactgegevens vind u hieronder.

Procedure externe klachten

Wanneer u het gesprek met een externe wenst aan te aan,  is het de bedoeling dat u contact opneemt met DOKh.  Met het verzoek een gesprek met de klachtenfunctionaris aan te gaan. U kunt bij hem of haar terecht met uw vragen, u ontvangt advies en zo nodig hulp bij het schriftelijk formuleren van de klacht.
Als uw klacht helder is, gaat u samen met de klachtenfunctionaris aan de slag om naar een oplossing te zoeken. De eerste optie die meestal gekozen wordt, is (telefonische) klachtbemiddeling. U kunt bij uw klachtenfunctionaris aangeven of u hiervoor open staat.

Klachtbemiddeling

Veel klachten kunnen opgelost worden in een gesprek waar een onpartijdige bemiddelaar aan tafel zit. Als zowel u als uw behandelaar aangeven dat (telefonische) bemiddeling gewenst is, dan volgt binnen twee weken een eerste gesprek. De eerdergenoemde klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar. Tijdens de bemiddelingsgesprekken krijgen u en uw behandelaar de gelegenheid om toelichting te geven op de gebeurtenis(sen). Als het begrip over en weer groeit, ontstaat vaak weer een werkbare situatie. Het uiteindelijke doel van de bemiddeling is de vertrouwensrelatie tussen beide partijen te herstellen.

Oordeel geformuleerd door arts

Om het klachttraject af te ronden, is de arts verplicht binnen zes weken na het indienen van de klacht u te informeren over zijn/haar oordeel. Met een oordeel wordt bedoeld dat schriftelijk wordt aangegeven welke beslissingen hij/zij over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen en welke maatregel(en) eventueel worden genomen. De termijn van zes weken kan maximaal verlengd worden met vier weken, als u daarvan tijdig op de hoogte wordt gesteld.

Als beide partijen tevreden zijn over het oordeel, dan is de klacht hiermee afgedaan. Indien u niet tevreden bent en de klachtenprocedure wilt voortzetten, dan is er sprake van een geschil. Na het oordeel heeft u zes maanden de tijd om te beslissen of u het geschil wilt indienen bij de geschilleninstantie.

Spelregels

  • Hulp van de klachtenfunctionaris, de klachtbemiddeling en klachtbehandeling zijn voor u kosteloos.
  • Bemiddeling is pas geslaagd als beide partijen het hier over eens zijn.
  • Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen.
  • Alle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht.
  • De volledige klachtenregeling is te downloaden opwww.dokh.nl

Komt u er desondanks niet uit of is de oplossing naar uw oordeel niet naar tevredenheid?  Dan is de uitkomst van de bemiddelingsgesprekken onbevredigend en ondersteunt de klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil.

 

Stichting DOKh
Afdeling Klachten en Geschillen Robijnstraat 6
1812 RB ALKMAAR
Tel: 072-520 83 25
Website: www.dokh.nl